Memo transaction

Post memo Jihan Wu is not a friend of #Bitcoin or #BitcoinCash you fucking idiots.